Общи условия на промоционална кампания

„А1 Карта с 0% лихва за 60 дни“

Приложими за клиенти абонати по договор с „А1 България“ ЕАД, кандидатствали, одобрени за кредит и сключили Договор за кредит „А1 Карта“ в периода от 01.03.2020 г. до 31.03.2020 г.

 

1. Организатор на Кампанията:                                                

„Аксес Файнанс“ ООД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 202806978 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2. Решението на „Аксес Файнанс“ ООД за провеждане на Кампанията, съгласно настоящите условия, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

2. Участници в Кампанията:

2.1. В промоционалната кампания може да участва всяко дееспособно физическо лице, наричано по-долу Участник/Клиент, което в периода от 01.03.2020 г. до 31.03.2020 г. е абонат по Договор с „А1 България“ ЕАД, ЕИК 131468980 и което е кандидатствало, одобрено е за сключване на договор за кредит „А1 Карта“ с Организатора, в последствие сключи договор за кредит „А1 Карта“ и на което до 15.04.2020 г. кредитната карта е активирана. Периодът, в който се прилагат промоционалните условия за целите на настоящата кампания, се нарича промоционален период. В промоционалната кампания могат да участват лица, които в периода на провеждането й имат текущо сключен договор за кредит с Организатора по финансов продукт предлаган от него, различен от финансовия продукт „А1 Карта“.

2.2. За обстоятелството, че участникът е одобрен за сключване на договор за кредит „А1 Карта“ с Организатора, участникът ще бъде уведомен посредством телефонно обаждане от служител на Организатора на предоставения при сключването на договора за кредит мобилен телефонен номер. Кредитната карта се активира след като Организаторът получи пълния комплект документи по кредита коректно разписани от участника.

2.3. За обстоятелството, че кредитната карта е активирана всеки участник ще бъде уведомен от Организатора посредством кратко текстово съобщение /SMS/ на предоставения при сключването на договора за кредит мобилен телефонен номер.

3. Механизъм на Кампанията:

3.1. Всеки клиент, за когото са изпълнени изискванията на т.2 от тези Общи условия, ползва 60 /шестдесет/ дни безлихвен период, в който не дължи заплащане на лихва по Договор за кредит „А1 Карта“ за сумата на използваната главница.

3.2. Главницата, върху която не се начислява лихва по правилата на предходната точка е сумата на всички транзакции, които клиентът извършва с финансовия продукт „А1 Карта“ в срок от 60 /шестдесет/ дни, считано от датата на активиране на кредитната карта.

3.3. След изтичане на 60-дневния период по т.3.2. договорна лихва се начислява върху усвоените суми от предоставения кредитен лимит, съгласно условията на сключения между Кредитополучателя и Организатора Договор за кредит „А1 Карта“.

3.4. Участникът следва да спазва всички клаузи по индивидуално сключения Договор за кредит „А1 Карта“ и настоящите Общи условия, включително да заплаща общото си задължение по Договора, в предвидените в сключения Договор за кредит срокове.

3.5. С оглед наличието на промоционални условия, за участникът отпада задължението в хипотезите на чл. 15, ал.1 от сключения договор за кредит да предостави обезпечение под формата на поръчител, като в този случай за първите 60 дни след активация на кредитната карта няма да се начислява предвидената в договора неустойка за неизпълнение на договорно задължение.

3.6. След изтичане на 60-дневния период по т.3.2. участникът се задължава в хипотезите на чл.15, ал.1 от сключения договор за кредит да предостави обезпечение под формата на поръчител, съгласно условията на сключения между Кредитополучателя и Организатора Договор за кредит „А1 Карта“. В случай, че изисканото обезпечение не бъде предоставено, се начислява предвидената в договора неустойка за неизпълнение на договорно задължение.

Типичен пример: При усвояване на 500 лв. на първо число от месеца по кредитна карта с отпуснат кредитен лимит от 500 лв., фиксираният месечен лихвен процент (ФМЛП) и годишният процент на разходите (ГПР) за първите 60 дни след активация на картата са 0%. За останалия срок на Договора ФМЛП е 1,48 %, а ГПР - 18,95%. Общо дължимо на падеж за първите 60 дни  след активация на картата е 500 лв. месечно, а през останалия срок на Договора общо дължимо на падеж е 507,40 лв. за 30 дни. Договорът за кредит е с неопределен срок.

4. Допълнителни разпоредби

4.1. Настоящите Правила ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Кампанията на Интернет – страницата на Организатора на адрес https://my.a1card.bg/promo3, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

4.2. Организаторът има право да лиши всеки клиент от участие в Кампанията, при нарушаване на което и да било от условия по нея или което направи опит чрез измама да се възползва от нея.

4.3. Всеки участник в Кампанията може да позвъни на номер 0800 40 400 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната и без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Кампанията.

4.4. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители на Интернет–страницата си на адрес https://my.a1card.bg/promo3.

4.5. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това на Интернет – страницата си на адрес https://my.a1card.bg, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства или регулаторни промени или изисквания, които осуетяват нейното по-нататъшно й изпълнение.

4.6. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Кампанията се решава по взаимна уговорка или при невъзможност за постигане на такава, пред компетентния български съд.

5. Лични данни

Личните данни на Участниците в Кампанията се събират, обработват и съхраняват съобразно правилата, оповестени в Политиката за защита на личните данни, достъпна на уебсайта на Организатора: https://my.a1card.bg/gdpr и при спазване изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни. При предоставянето на личните им данни участниците са информирани относно правата, които имат съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни при кандидатстване за отпускане на паричен заем.

Настоящите Правила са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.

Архив на промоционални условия

Общи условия на промоционална кампания „А1 Карта с 0% лихва за 30 дни“ ​

Общи условия на промоционална кампания „А1 Карта с 0% лихва за 45 дни“